Hozzájárulok, hogy a Dura Stúdió Kft.(továbbiakban Társaság) mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra direkt marketing anyagot küldhet. A direkt marketing szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A Társaság direkt marketingre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásban rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A direkt marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaságnak a nyilvántartásából haladéktalanul törölnie kell és részemre a továbbiakban direkt marketing anyagot nem küldhet. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem az infodura.hu e-mail címre, illetve a 1068 Budapest, Benczúr u. 45. postai címre is.

A Társaság (mint adatkezelő) neve, címe: Dura Stúdió Kft., 1068 Budapest, Benczúr u. 45. E-mail: infodura.hu, Tel: +36 1 338 4059

Az adatkezelés célja : a szolgáltatáshoz hozzájárulóknak a Társaság személyre szabott marketing ajánlatokat készít és küld, illetve a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küld.

A kezelt adatok köre :

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím

Adatkezelés jogalapja : GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje : a direkt marketing szolgáltatás időtartama végéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei : a Társaság ügyfél-kiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak direkt marketing szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

Adatfeldolgozó : MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

A MailChimp adatkezelési elveit itt ismerheti meg.

A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

A személyes adataimmal kapcsolatban

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek,
 • kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatok az adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetek ( https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választásom szerint – a lakhelyem vagy a tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

 • adataimról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8. napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül), közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján , a dura.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalontalálható. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://dura.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.